เนื้อหา: คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5

ตัวอย่างรายการคำศัพท์เรื่อง "คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5" มีศัพท์ 253 คำ จากทั้งหมดกว่า 2,500 คำ ในหนังสือ "BBL ศัพท์อังกฤษพื้นฐานประถม อัจฉริยะสายพันธุ์ใหม่"