เนื้อหา: คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาชีพ

ตัวอย่างรายการคำศัพท์เรื่อง "คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาชีพ" มีศัพท์ 244 คำ จากทั้งหมดกว่า 2,500 คำ ในหนังสือ "BBL ศัพท์อังกฤษพื้นฐานประถม อัจฉริยะสายพันธุ์ใหม่"